Giải thưởng và Thành Tựu Danh Giá
Giải thưởng 
GTC năm 2019
Giải thưởng “Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ở nước ngoài năm 2019”
Giải thưởng Tiếp thị Thường niên 
GMTIC 2020
Giải thưởng "Tiếp thị hiệu quả tốt nhất năm 2020" và "Tiếp thị tích hợp tốt nhất năm 2020"
Giải thưởng Tiếp thị 2020
Giải thưởng “Top 10 nền tảng dịch vụ tiếp thị toàn cầu hàng đầu năm 2020"
36Kr WISE 2020
Giải thưởng “Top 10 nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị hàng đầu ở nước ngoài vào năm 2020"
Giải thưởng GTC năm 2020
Giải thưởng “Top 10 nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị hàng đầu ở nước ngoài năm 2020"